Trà sen – Nước thứ năm

... cho đến nước thứ 5, đức hạnh không thay đổi!

Leave a comment