Trà sen – Nước thứ nhất

... để rồi, từ nước thứ nhất ...

Leave a comment