Trà sen

... hai tuần "tu thân", với "pháp tu khổ hạnh" để được như thế này, bên trong là những cánh trà mà chúng ta mong đợi, như xá lợi của các vị chân tu ...

Leave a comment