Tradaonhutoibiet 03

Tác giả bài viết thưởng trà tại trà thất của ông Masatoshi Shinji, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Cổ đại Shimane.

Leave a comment