Từ Trà đạo đến Trà thư

1. Hoà, kính, tinh, mịch – bốn chữ vàng Tiến sĩ Sen Soshitsu, sinh năm 1923 là hậu duệ đời thứ 15 của đại trà sư Sen no Rikyiu, tổ sư môn phái Trà đạo Urasenke. Ông là tác giả nhiều sách về Trà đạo: Tinh thần của Trà, Trà đạo: Từ nguồn gốc tại… Continue reading Từ Trà đạo đến Trà thư