Lịch Sử Trà Lễ Hàn Quốc

Trong triều đại Joseon (1392-1910), các nghi thức uống trà tiếp tục và được tiếp tục thực hiện và có những đổi mới hoàn thiện hơn. Các gia đình hoàng gia và quý tộc trà sử dụng cho các nghi thức đơn giản nhất một cách trang trọng, các “Ngày Nghi lễ chè – Ngày… Continue reading Lịch Sử Trà Lễ Hàn Quốc