Kỳ 3: Mơ về một “thánh địa” trà Việt (Con đường trà Việt)

Nếu chè cổ thụ Suối Giàng là tặng vật của dãy Hoàng Liên Sơn khi ghé chân về miền Yên Bái, thì những vùng chè cổ ở Hà Giang gắn liền với dãy Tây Côn Lĩnh vòi vọi miền cực Bắc đất nước. >> Kỳ 1: Nơi “thủy tổ” của chè rừng Việt >> Kỳ 2: Huyền… Continue reading Kỳ 3: Mơ về một “thánh địa” trà Việt (Con đường trà Việt)