Học

làng trà lắm chuyện,
bạn đừng nghe,
hãy trải nghiệm !