IMG_8712

Trà đã cho vào bên trong, nhìn độ mở của lớp cánh bé gần như không thay đổi

Leave a comment