IMG_8513

Lượng trà được dùng quá nhiều, khiến trà tràn ra khỏi không gian bên trong lớp cánh bé ...

Leave a comment