Có gì liên quan giữa logo Thưởng Trà với Banksy và Tarantino ?

TheMakingofThuongTra---Stencil-2

TheMakingofThuongTra---Stencil-3

TheMakingofThuongTra---Stencil-4

TheMakingofThuongTra---Stencil-5

TheMakingofThuongTra---Stencil-6

TheMakingofThuongTra---Stencil-7

TheMakingofThuongTra---Stencil-8

TheMakingofThuongTra---Stencil-9

TheMakingofThuongTra---Stencil-10

TheMakingofThuongTra---Stencil-11

TheMakingofThuongTra---Stencil-12

TheMakingofThuongTra---Stencil-13

Hà Zug Hiệp
(Fb: https://www.facebook.com/HaZugHiep)

Published
Categorized as Làm