Báo Xuân Mai

Ấm Báo Xuân Mai do nghệ nhân Túc Phụng Anh chế tác - Ảnh và hiện vật tại Thưởng Trà quán

Leave a comment