am hue manh than

Ấm Huệ Mạnh Thần đời Thanh (trên) Ấm Huệ mạnh Thần đời Minh (dưới) [Huệ Mạnh Thần sống qua hai đời Minh-Thanh]

Leave a comment