thiet quan am

Hai hộp trà Long Tĩnh và Thiết Quan Âm do anh Hà thành viên hội Về Nguồn tặng. Nhóm họp xong 11h30, anh chạy đi đâu một lúc, thấy mang lại hai hộp trà (hóa ra chạy về nhà lấy) tặng, rồi ngồi uống trà tận 2h anh ra về.

Leave a comment