pho nhi 28

Hồng Trà Phổ Nhĩ 28 năm tuổi anh Chính một "Tay chơi" đất Hà Thành tặng: "Anh có một ít thôi, mang bẻ đôi, hai anh em mỗi người một nửa"

Leave a comment