hay thuong thuc tra

Bức thư pháp này viết theo lỗi chữ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh do hội thiền sinh Về Ngồn tặng.

Leave a comment