cay

Bác Hiền Anh (Khu tập thể Thành Công) tặng, bác chở cây qua rồi vội vàng đi việc của bác.

Leave a comment