Sau khi ban thờ được sửa soạn xong, ông Giàng A Lừ bắt đầu hành lễ

Sau khi ban thờ được sửa soạn xong, ông Giàng A Lừ bắt đầu hành lễ
Sau khi ban thờ được sửa soạn xong, ông Giàng A Lừ bắt đầu hành lễ

Sau khi ban thờ được sửa soạn xong, ông Giàng A Lừ bắt đầu hành lễ

Leave a comment