Ban thờ được chuẩn bị để cúng lại và kết thúc lễ “cúng cây chè tổ”

Ban thờ được chuẩn bị để cúng lại và kết thúc lễ "cúng cây chè tổ"
Ban thờ được chuẩn bị để cúng lại và kết thúc lễ "cúng cây chè tổ"

Ban thờ được chuẩn bị để cúng lại và kết thúc lễ “cúng cây chè tổ”

Leave a comment