Người phụ lễ chuẩn bị ban thờ “cúng cây chè tổ”

Người phụ lễ chuẩn bị ban thờ "cúng cây chè tổ"
Người phụ lễ chuẩn bị ban thờ "cúng cây chè tổ"

Người phụ lễ chuẩn bị ban thờ “cúng cây chè tổ”

Leave a comment