tru so ho

Trụ sở hồ [柱础壶] Chữ khắc thân: Hán chi Cam Tuyền bất năng thượng dã [汉之甘泉不能尚也], Thạch sinh thị khắc Kiến trúc trụ sở thị cổ ( cột trụ) chống đỡ gò đá??? - là tác phẩm hồi đó của Cố Cảnh Châu

Leave a comment