duong dong

Dương Đồng hồ [洋桶壶] Cao 14.5 cm, rộng: 15 cm Thân ấm khắc: Đông Pha đào hồ, Đường hiến sơn trà, ngọc nữ đàm thủy, túc cung cao nhân thanh thưởng, Ất Dậu thu nguyệt vi Hồng Pháp huynh thanh ngoạn, Phạm Thuận Kỳ phúc tặng, chế năm 34 Dân Quốc, Giám đốc sở cải cách chất đất Nghi Hưng Hồng Pháp, Chính ủy thành phố Nghi Hưng Phạm Thuận Kỳ tặng, cụ Cố đích thân khắc chữ. [朱泥西施]

Leave a comment